Vi vill:

Bygglov/förhandsbesked. Startmöte: Kommunen ska vara lösningsorienterad och peka på möjligheter när våra invånare eller kommande invånare söker bygglov. Framtid i Ale vill ha startmöte där den sökande får till sig vad som krävs. Det är inte OK med återkommande krav på kompletteringar.

Unga i fokus: Vi vill jobba för mötesplatser för motorburna unga. Vi ser gärna att förening bildas i samband med detta. Unga bor hemma längre på grund av att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden därför vill vi fokusera på ungdomsbostäder. Fritidsgårdar med engagerad personal är viktig men vi vill inte ha fritidsgårdar i skolbyggnad. Vi tror att vi kan nå fler om fritidsgårdar finns på annan plats än i sin egen skola. 

Vi vill fokusera mer på anhöriga. Anhöriga till vårdtagare tas ofta för givet när det handlar om att vårda sin anhöriga. Ens eget hem görs ibland om för att möjliggöra vård i hemmet och vi vill fokusera mer på stöd och synliggöra den anhöriga i dessa situationer.

Framtid i Ale - omsorgen

Då personer av olika anledningar hamnar i behov av omsorg kan det vara svårt att behålla känslan av självständighet. Detta oavsett om vi pratar omsorg på våra särskilda boeende eller i hemmet. Likaså om det är på grund av funktionsnedsättning som gör att det finns behov av stöd för att kunna leva sitt liv som alla andra.

Framtid i Ale anser att målet måste vara att tillsammans med individen skapa möjlighet att leva så länge man lever samt att leva ett liv som alla andra.

Framtid i Ale anser att en utveckling av det personcentrerade arbetssättet är viktigt, att se till individens behov och till personens hela välbefinnande.

Framtid i Ale anser att en god och nära vård inkluderar en omsorg som kan erbjuda en jämlik, personcentrerad och effektiv vård av hög kvalite. För att lyckas med att erbjuda våra omsorgstagare en god och nära vård av hög kvalite behövs det kompetenta medarbetare som erbjuds kontinuerlig fortbildning på alla nivåer samt ett ledarskap som är inkluderande.

Framtid i Ale vill att våra arbetsplatser leds av ett ledarskap som genom engagemang och tillit skapar hälsofrämjande arbetsplatser där man vill vare med och utveckla verksamheten samt arbeta kvar.

Framtid i Ale anser att införande av språkombud stärker gemenskapen på arbetsplatsen. Språkombudens roll är att kvalitetssäkra kommunikationen både med våra omsorgstagare och inom arbetsgruppen. Många av de som väljer att jobba inom omsorgen idag och framöver har andra språk som första språk och kan därför behöva stöd på olika sätt.

Framtid i Ale vill att Ale kommun ska vara det naturliga valet av arbetsplats. Detta behövs om vi ska klara utmaningen med att komkurrera om kompetenta medarbetare i framtiden.

 

Framtid i Ale - Skolan

Framtid i Ale anser att barnen är vår framtid och att vi i Framtid i Ale fortsatt vill verka för att ge barnen den bästa möjliga starten i livet. Att se varje barns unika behov tidigt i livet, att fånga upp dessa behov och genom samverkan mellan föräldrar, skola fritidsverksamhet och övriga i civilsamhället, skapa gynnsamma förutsättningar för barnen.

Framtid i Ale vill engagera volontärer som genom sin närvaro kan bidra till trygghet på skolgården. En klassmorfar eller klassmormor som ser och kan trösta om det behövs.

Framtid i Ale anser att Ale Kommun fortsatt måste prioritera skolan när det gäller fördelning av kommunens ekonomiska resurser. Vi måste fortsatt verka för och skapa atraktiva förutsättningar i skolorna så att kompetenta rektorer samt pedagoger väljer Ale Kommun som sin arbetsplats och stannar kvar och bidrar med sin kompetens runt barnen.

Framtid i Ale vill bidra till en skolmiljö där barn och pedagoger trivs och mår bra. Det krävs beslut om byggnation av skolor samt förskolor och det är bråttom! Paviljongerna måste bort.

Framtid i Ale lyfte inför valet 2018 fram att vi i Ale Kommun bör prova intraprenadform även inom skolan. Inom äldreomsorgen drivs idag två äldreboenden i denna form på ett framgångsrikt sätt. Vi vill fortsatt lyfta fram intraprenadsformen som en möjlighet även för skolan.

Framtid i Ale anser att skolmåltiden är viktig för att barnen ska orka med en hel skoldag. Barnen ska äta sig mätta och ingen mat ska kasseras. Matsvinn är inte ekonomi och trötta barn gör inget optimalt arbete i skolan.