Vi vill:

Bygglov/förhandsbesked. Startmöte: Kommunen ska vara lösningsorienterad och peka på möjligheter när våra invånare eller kommande invånare söker bygglov. Framtid i Ale vill ha startmöte där den sökande får till sig vad som krävs. Det är inte OK med återkommande krav på kompletteringar.

Unga i fokus: Vi vill jobba för mötesplatser för motorburna unga. Vi ser gärna att förening bildas i samband med detta. Unga bor hemma längre på grund av att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden därför vill vi fokusera på ungdomsbostäder. Fritidsgårdar med engagerad personal är viktig men vi vill inte ha fritidsgårdar i skolbyggnad. Vi tror att vi kan nå fler om fritidsgårdar finns på annan plats än i sin egen skola. 

Vi vill fokusera mer på anhöriga. Anhöriga till vårdtagare tas ofta för givet när det handlar om att vårda sin anhöriga. Ens eget hem görs ibland om för att möjliggöra vård i hemmet och vi vill fokusera mer på stöd och synliggöra den anhöriga i dessa situationer.

Framtid i Ale - omsorgen

Då personer av olika anledningar hamnar i behov av omsorg kan det vara svårt att behålla känslan av självständighet. Detta oavsett om vi pratar omsorg på våra särskilda boeende eller i hemmet. Likaså om det är på grund av funktionsnedsättning som gör att det finns behov av stöd för att kunna leva sitt liv som alla andra.

Framtid i Ale anser att målet måste vara att tillsammans med individen skapa möjlighet att leva så länge man lever samt att leva ett liv som alla andra.

Framtid i Ale anser att en utveckling av det personcentrerade arbetssättet är viktigt, att se till individens behov och till personens hela välbefinnande.

Framtid i Ale anser att en god och nära vård inkluderar en omsorg som kan erbjuda en jämlik, personcentrerad och effektiv vård av hög kvalite. För att lyckas med att erbjuda våra omsorgstagare en god och nära vård av hög kvalite behövs det kompetenta medarbetare som erbjuds kontinuerlig fortbildning på alla nivåer samt ett ledarskap som är inkluderande.

Framtid i Ale vill att våra arbetsplatser leds av ett ledarskap som genom engagemang och tillit skapar hälsofrämjande arbetsplatser där man vill vare med och utveckla verksamheten samt arbeta kvar.

Framtid i Ale anser att införande av språkombud stärker gemenskapen på arbetsplatsen. Språkombudens roll är att kvalitetssäkra kommunikationen både med våra omsorgstagare och inom arbetsgruppen. Många av de som väljer att jobba inom omsorgen idag och framöver har andra språk som första språk och kan därför behöva stöd på olika sätt.

Framtid i Ale vill att Ale kommun ska vara det naturliga valet av arbetsplats. Detta behövs om vi ska klara utmaningen med att komkurrera om kompetenta medarbetare i framtiden.

 

Framtid i Ale - Skolan

Framtid i Ale anser att barnen är vår framtid och att vi i Framtid i Ale fortsatt vill verka för att ge barnen den bästa möjliga starten i livet. Att se varje barns unika behov tidigt i livet, att fånga upp dessa behov och genom samverkan mellan föräldrar, skola fritidsverksamhet och övriga i civilsamhället, skapa gynnsamma förutsättningar för barnen.

Framtid i Ale vill engagera volontärer som genom sin närvaro kan bidra till trygghet på skolgården. En klassmorfar eller klassmormor som ser och kan trösta om det behövs.

Framtid i Ale anser att Ale Kommun fortsatt måste prioritera skolan när det gäller fördelning av kommunens ekonomiska resurser. Vi måste fortsatt verka för och skapa atraktiva förutsättningar i skolorna så att kompetenta rektorer samt pedagoger väljer Ale Kommun som sin arbetsplats och stannar kvar och bidrar med sin kompetens runt barnen.

Framtid i Ale vill bidra till en skolmiljö där barn och pedagoger trivs och mår bra. Det krävs beslut om byggnation av skolor samt förskolor och det är bråttom! Paviljongerna måste bort.

Framtid i Ale lyfte inför valet 2018 fram att vi i Ale Kommun bör prova intraprenadform även inom skolan. Inom äldreomsorgen drivs idag två äldreboenden i denna form på ett framgångsrikt sätt. Vi vill fortsatt lyfta fram intraprenadsformen som en möjlighet även för skolan.

Framtid i Ale anser att skolmåltiden är viktig för att barnen ska orka med en hel skoldag. Barnen ska äta sig mätta och ingen mat ska kasseras. Matsvinn är inte ekonomi och trötta barn gör inget optimalt arbete i skolan.

Framtid i Ale - Byggnation/företagande

Byggnation och företagande är motorn i vår kommun. Det är det som skapar möjligheter, utveckling och framtidstro. 


Det handlar helt enkelt om det som vårt parti heter. Framtid i Ale är oerhört stolta över att som lokalt parti fått ordning och fart på byggnation och detaljplaner. Vi antog utmaningen med att leda samhällsbyggnadsnämnden under en period då luften hade gått ur verksamheten, klagomålen duggade tätt och framtidstron var som bortblåst. Framtid i Ale genom ordförandeposten i nämnden vände utvecklingen och inom ett drygt år (2020) fick Ale kommun mottaga ett byggpris som årets klättrare inom Göteborgsregionen. Det visar att det går! Det visar på hur viktigt det är med politiskt ledarskap men också vikten av intresse i enskilda människors vardag. 

För att fortsätta vara en attraktiv kommun när det gäller inflyttning och etablering av företag så måste vi vara serviceinriktade och alltid ha en positiv dialog med de som bygga. Detta oavsett om det är en dröm om eget hus eller detaljplan för hundratals bostäder. Vi måste våga se våra ytterområden som stora möjligheter. Detaljplaner har antagits eller kommer att antas i våra centrala delar och det jobbas på med dessa i Nödinge och Älvängen. Det är därför hög tid att lyfta blicken mot Surte/Bohus och Skepplanda/Hålanda/Alvhem. För att få upp tempot med detaljplaner för bland annat skola så behöver vi komma igång med exploatörsdrivna detaljplaner. Detta skulle innebära två detaljplanespår inom samhällsbyggnad. En fokusering på att få fram planer för boenden och skolor och en parallell fokusering på att låta exploatörer ta fram planerna själva. 

Framtid i Ale ser fortsatt byggnation i Alafors. Efter bygget av rishedsplanen mitt emot Alebyggens fastigheter på Sjövallavägen ser vi gärna byggnation på den gamla kiosktomten i Alafors. Det skulle fullända området runt Ahlafors fabrik och möjliggöra efterlängtad servicebutik. kanske skulle orten ta namnet Ahlafors.

Den framtida förbindelsen över älven ser vi placerad till Norra Nol, ett intressant nav runt det motet och inte minst närhet till verksamhetsmark och de möjligheter som finns omkring Tudorområdet. Den fortsatta förbindelsen för att knyta ihop hela regionen (E6 Stenungsund/Kungälv - E20 Alingsås) vill Framtid i Ale se vid Skönningaredsmotet norr om Älvängen. Det är en strategisk möjlighet som kan koppla på den östra ringleden (som FiA initierade) och stötta detaljplaner öster om Älvängen. Inte minst viktigt är det att avlasta Starrkärrsvägen som redan är tufft trafikerad och bullrar. Det är avgörande för Älvängens framtida möjligheter att prioritera den östra kronogårdsleden.

För företagare som vill bygga nytt eller utöka sin verksamhet ska särskild handläggare finnas tillgänglig. Det är här viktigt att veta och känna till företagens vardag. Inte minst om ett ärende drar ut på tiden ska vi som kommun veta vad det innebär och anstränga oss för att skynda på ärendet och alltid vara en serviceinrättning. En rak och ärlig kommunikation i syfte att hitta rätt så fort som möjligt ska vara drivkraften. Alltid!

Företagens rekryteringsbehov är en viktig aspekt för oss. Kommunens AMFE, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd, är en central del i detta. Här gör kommunen mycket och är verkligen på gång. Vi vill gärna se att Komvux också kopplas till AMFE. Rätt utnyttjat så kan vi själva hantera en större del av kommunens rekryteringsbehov och inte minst bli en självklar part gentemot Ales företagare! 

Framtid i Ale - Trygghet

Kommunen ska fortsätta arbeta aktivt med brottsförebyggande och bekämpa droganvändandet. Kommunen behöver återigen bygga upp kontaktnät med föreningslivet. Vi behöver söka upp ungdomar där de befinner sig och inte tro att de automatiskt kommer till kommunens lokaler. Framtid i Ale anser att vi behöver bli mer lyssnande gentemot våra unga, inte minst när det gäller motorintresserade unga. de behöver inte massa pekfingrar och nej-sägare. De behöver bli bekfräftade och lyssnade på. Vi behöver skapa alternativ till utanförskap och gängbildningar och detta är ett stort trygghetsarbete. Vi vill hitta alternativa lösningar för att anlägga Gång/Cykelvägar. Prioriterad för oss är att tillsammans med fastighetsägare få till en gång/Cykelväg utmed Hålandavägen. 

Det är inte acceptabelt att uppleva månader av otrygghet som hyresgäst i Alebyggen. Onormala störningar ska skyndsamt åtgärdas. 

Trygghet är också kopplad till varje kontakt med kommunen, oavsett om det gäller vårdplan eller söka bygglov så ska kontakten präglas av trygghet. Kommunen ska alltid vara serviceinriktad och se dig och dina behov som centrala. Detta är ett led i trygghetsarbetet.